Regulamin Royal Med Clinic
 1. Korzystając z oferty, klient akceptuje treść poniższego regulaminu.
 2. Zabiegi są wykonywane wyłącznie w siedzibie Royal Med Clinic przy ulicy Aleja Zwycięstwa 239/1; 81-525 Gdynia, po wcześniejszym umówieniu i zaakceptowaniu terminu wizyty przez recepcję.
 3. Wizyta może zostać umówiona osobiście w klinice, telefonicznie lub poprzez wiadomość prywatną na profilach społecznościowych Royal Med Clinic na Instagramie lub Facebooku.
 4. Bezpośrednio przed wizytą Pacjent może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem. Odmowa okazania dokumentu może skutkować odmową wykonania usługi.
 5. Przed wykonaniem zabiegu, Klient jest zobowiązany do uzupełnienia i podpisania zgody na wykonanie zabiegu. Nieprawidłowe uzupełnienie jej bądź nie podpisanie zgody na wykonanie zabiegu skutkuje automatycznie odmową wykonania usługi.
 6. Klient ma prawo do 10 minutowego spóźnienia, jeżeli spóźnienie przekracza 10 minut, wizyta może zostać przełożona na inny zaproponowany termin.  
 7. Osoba wykonująca zabieg ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeżeli pacjent już wcześniej korzystał z zabiegu z zakresu medycyny estetycznej i zabieg nie był poprawnie wykonany oraz jeżeli są przeciwskazania zdrowotne do wykonania zabiegu.
 8. Royal Med Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, gdy klient nie wyraził zgody na wykonanie usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Royal Med Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeżeli stan klienta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu Royal Med Clinic wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywaną usługą lub uniemożliwić, bądź utrudnić wykonanie usługi. 
 10. Royal Med Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeżeli klient nie zastosował się do zaleceń personelu Royal Med Clinic co do konieczności przygotowania się w określony sposób do usługi, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań.
 11. Royal Med Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeżeli w ocenie specjalisty klient nie kwalifikuje się do wykonania danej usługi, w tym w szczególności ze względów o charakterze zdrowotnym. 
 12. Royal Med Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeżeli klient nie wyraził zgody na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej stanowiącej element dokumentacji medycznej Klinki.         
 13. Royal Med Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, klient nie dokonał płatności za usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 14. Zdjęcia przed i po zabiegu są dostępne do wglądu u osoby przeprowadzającej zabieg, lecz nie mogą zostać przesłane, zachowane są do dokumentacji medycznej.
 15. Pacjent ma prawo do odwołania lub przełożenia wizyty minimum 48h przed planowaną wizytą.
 16. Wykupione zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Dopuszcza się możliwość zamiany wykupionych zabiegów na inne zabiegi z oferty Royal Med Clinic na bon kwotowy lub przekazanie innej osobie, z zastrzeżeniem iż podczas zamiany brane są pod uwagę ceny pojedynczych zabiegów obowiązujących w cenniku. W przypadku wykupionego i częściowo wykorzystanego pakietu zabiegów możliwe jest przekazanie niewykorzystanych zabiegów, wchodzących w skład pakietu, innej osobie.
 17. W przypadku nie potwierdzenia wizyty, bądź braku kontaktu 24 godziny przed wizytą, planowana wizyta zostaje automatycznie anulowana.
 18. W przypadku nie odwołania wizyty na 48 godziny przed jej planowanym terminem, bądź nie pojawieniem się w umówionym terminie, wizyta, która stanowi część pakietu zostaje uznana za odbytą.
 19. Royal Med Clinic nie przewiduje możliwości dokonywania dopłat do pojedynczych usług w celu uzyskania cen pakietowych.
 20. W celu umówienia wizyty w Klinice, klient zobowiązany jest dokonać wpłaty zadatku. Wysokość zadatku oraz szczegóły związane z jego wpłatą są stałe i przedstawione są klientowi przez nasz personel. 
 21. Wpłata zadatku jest niezbędnym warunkiem potwierdzenia wizyty. Rezerwacja nie będzie uznana za ważną bez dokonania wpłaty zadatku.
 22. Wpłata zadatku jest bezzwrotna i służy jako gwarancja rezerwacji w wybranym terminie.
 23. Wysokość zadatku nie jest uzależniona od rodzaju usługi, długości wizyty bądź innych czynników. Kwota zadatku zawsze jest stała i wynosi 300 złotych.
 24. W przypadku, gdy klient dokona wpłaty zadatku, otrzymuje potwierdzenie rezerwacji oraz paragon/fakturę w formie elektronicznej.
 25. Klient jest odpowiedzialny za prawidłową wpłatę zadatku i  zachowanie potwierdzenia rezerwacji. Nieprawidłowości w płatności lub brak potwierdzenia mogą skutkować utratą rezerwacji.
 26. Wpłacony zadatek może zostać doliczony do pełnej kwoty wykonanego zabiegu, bądź przejść na poczet kolejnej zarezerwowanej wizyty.
 27. Powyższe punkty regulaminu obowiązują wszystkich klientów Royal Med Clinic.
 28. Jeśli wizyta ponownie zostanie odwołana lub przełożona przez pacjenta nie zachowując 48h terminu – zadatek jest bezzwrotny i pokrywa straty związane z blokowaniem terminu.
 29. Zadatek należy wpłacić do 24h od zarezerwowania wizyty na numer konta Royal Med Clinic podany przy dokonywaniu rezerwacji, w tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz datę i godzinę zabiegu, brak wpłaty zadatku jest jednoznaczne z anulowaniem rezerwacji.
 30. Zadatek bezzwrotny przepada, gdy zabieg nie może odbyć się z przyczyn leżących po stronie pacjenta, a w szczególności w przypadkach takich jak: nieprzybycie lub odwołanie wizyty w czasie krótszym niż 48h; brak kompletnych wyników zleconych badań; nieprzestrzeganie przed zabiegowych zaleceń; nie przyjęcia zaleconych leków.
 31. Zadatek bezzwrotny nie przepada w sytuacji, gdy podczas konsultacji w klinice osoba wykonująca zabieg nie zakwalifikuje pacjenta do zabiegu.
 32. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu wizyty na inny, po uprzednim kontakcie z pacjentem. W przypadku braku możliwości ustalenia nowego terminu w przypadku wpłaty zadatku, zadatek zostanie zwrócony.
 33. Klinika Royal Med Clinic zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za usługi.
 34. W przypadku wejścia promocji na wybrane zabiegi, klient ma prawo do skorzystania z niej jeśli termin wizyty został umówiony przed datą ogłoszenia promocji. Warunkiem jest spełnienie wymagań oraz opłacenie z góry zabiegu, który podlega promocyjnej cenie w okresie trwania promocji. Zabieg można opłacić osobiście w siedzibie kliniki lub wykonując przelew na konto firmowe wraz z przesłaniem potwierdzenia zapłaty na adres e-mail: royalmedclinic.gdynia@gmail.com . W przypadku płatności przelewem bankowym, wiążąca dla skorzystania z oferty jest data wykonania przelewu, widoczna na potwierdzeniu płatności. Opłacony zabieg nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 35. Każdy klient ma prawo do umówienia się na jednorazową darmową konsultacje po zabiegową po okresie 4 tygodni od wykonania zabiegu.
 36. Zabiegi wykonujemy tylko osobom pełnoletnim.
 37. Pacjent przed wystawieniem paragonu jest zobowiązany poinformować personel rozliczający wizytę o chęci wystawienia faktury VAT.
 38. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane będą w celu realizacji usług. Administratorem danych osobowych jest: PD INVEST GROUP SPÓŁKA CYWILNA, identyfikująca się numerem NIP: 5862341546,  z siedzibą w Gdyni ul. Aleja Zwycięstwa 241/13, (81-521) Gdynia. 

Rezerwując wizytę potwierdzasz, iż zapoznałaś/eś się z regulaminem oraz go akceptujesz.